Sunday, 29 December 2013

Untitled #38

Queen of Grunge

90's Grunge

90's Yo

90's Yo

T shirt
$66 - truffleshuffle.co.uk

NIKE shoes
$175 - asos.com